Forum

PIKE

 Bele pike vrtinčijo se v zraku,

hip večnosti razlit je po dobravi.

Čas izginja v neznani prestavi,

počasi peljem se v nevidnem vlaku.

 

Začutim vonj božajoče miline,

s priprtimi očmi strmim k oblaku.

Še sama nežno vrtim se v somraku,

globoko sidrana v barve tišine.

 

Kot da za vedno bom tako plesala,

ovita v snope vilinske svetlobe,

mehčala se z mehko belino šala.

 

Za meni drage, izginule duše

bom varna, sprejemajoča obala,

dih srebrne pene snežnega vala.

 
 

 

nada pecavar

Poslano:
06. 02. 2019 ob 15:31

Zanima me, kaj bi bilo treba spremeniti pri pesmi, da bi bila sonet, pozdrave Nada

Zastavica

Lidija Brezavšček - kočijaž

urednica

Poslano:
06. 02. 2019 ob 17:34

tema za v sonetno delavnico ...https://www.pesem.si/a/objava/prikaz/91719/sonetna_delavnica 

  Pa dajmo kar tukaj.

  Da bo ta pesem postala sonet, mora poleg rimane sheme slediti tudi izbrani metriki. Kaj je to? 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Metrika_(književnost)

Za ta sonet je to (torej potrebna metrična shema) jamb, torej je določen jamski enajsterec, kar je za sonetno obliko najbolj klasično. Za ta način je pomembno VSAK VERZ ZAČETI NEPOUDARJENO!

   Kako boš to dosegla? Spremeniti bo treba vrstni red besed, tu pa tam tudi kakšno celo besedo, dodati kakšen zlog itd ...

   POnujam ti popravek prve kvartine, ti pa potem poskusi izboljšati ali bolje rečeno v pravilno shemo postaviti drugo kvartino.


Vrtinčijo se  bele pike v zraku,

hip večnosti razlit je po dobravi.

Izginja čas  v neznani  mi  prestavi,

počasi peljem se v nevidnem vlaku.
(opomba. predlogi  s/z, v, k/h ...NISO nikoli samostojni zlog)Kar pogumno, saj bo šlo.


LP, lidija

  

Zastavica

nada pecavar

Poslano:
08. 02. 2019 ob 11:29

Zdravo!

Problem je, da ne slišim in ne znam določiti poudarjenih in nepoudarjenih zlogov - tudi ,ko berem primere, jaz tega ne slišim - prebrala sem kar nekaj sonetov, pa se ne zgodi klik. Zato tudi v svoji pesmi ne morem popraviti nič, ker ne vem, kaj naj bi.

Zaenkrat bom pustila sonet pri miru . Vseeno hvala za vzpodbude in pomoč.


Pozdrave, Nada


 

Zastavica

Lidija Brezavšček - kočijaž

urednica

Poslano:
08. 02. 2019 ob 16:30

škoda bi bilo za ta sonet, če ga ne dodelamo. Bom malo obrnila besede še v ostalih treh delih, tu pa tam kakšno zamenjala, ni veliko dela.

Vrtinčijo se  bele pike v zraku,

hip večnosti razlit je po dobravi.

Izginja čas  v neznani  mi  prestavi,

počasi peljem se v nevidnem vlaku.
Začutim vonj najnežnejše miline,

s priprtimi očmi strmim k oblaku.

Še sama nežno  se vrtim v somraku,

globoko sidrana v odsev tišine.

 

Kot da za vedno bom tako plesala,

ovita v snop eterične svetlobe,

mehčala  z rahlo  se belino šala.

 

Za meni drage, izginule duše

sprejemajoča,  varna bom  obala,

srebrne pene  dih, belina  vala.Poskusi brati naglas. Poudarjene zloge v pisavi tudi beri poudarjeno


Vr-tin- či- jo     se     be- le    pi- ke    vzra- ku,

hip   več- nos- ti    raz- lit    je    po    do- bra- vi.

Iz- gin- ja    čas    vnez- na- ni    mi     pres- ta- vi,

po- ča- si    pe- ljem    se    vne- vid- nem    vla- ku.
Za ču tim vonj naj než nej še mi li ne,

spri pr ti  mi oč mi str mim kob la ku.

Še sa ma než  no  se vr tim vso mra ku,

glo bo ko sid ra na vod sev ti ši ne.

 

Kot da za ve dno bom ta ko ple sa la,

o vi ta vsnop e te ri čne sve tlo be,

meh ča la  zrah lo  se be li no ša la.

 

Za me ni dra ge, iz gi nu le du še

spre je ma jo ča,  var na bom  o ba la,

sre br ne pe ne  dih, be li na   va la.


Upam, da sem ti bila v pomoč in morda še komu ...

   LP, Lidija

 

Zastavica

nada pecavar

Poslano:
10. 02. 2019 ob 18:29

Hvala, si mi polepšala dan. Imam pa nekaj vprašanj. V drugi kitici je v prvem verzu beseda najnežnejše, v tretjem pa nežno - ali je to zato, da se poudari  nežnost

Podobno vprašanje glede beline šala (tretja kitica)- vala (četrta). Ali bi bilo bolje v enem primeru poiskati drugo besedo recimo toplina vala ali modrina vala  ali srebrne pene dih mirnega - morskega vala ali je to nepotrebno kompliciranje.

Ko bom objavila pesem, bi v komentar navedla, da si mi pomagala da so se verzi preoblekli v sonet.

Pozdrave, Nada
Zastavica

Lidija Brezavšček - kočijaž

urednica

Poslano:
10. 02. 2019 ob 22:22
Spremenjeno:
10. 02. 2019 ob 22:31

Nada, besede sem izbrala čisto tehnično. Gotovo bi se dalo bolje, jaz sem nahitro, zaradi ilustrativnosti (torej, da sem lahko pojasnila tehnične stvari).Upam, da je vse tisto barvanje zlogov pomagalo in da zdaj približno veš, kako brati ...se pa da hitro popraviti


Začutim vonj najnežnejše miline,

s priprtimi očmi strmim k oblaku.

Še sama rahlo  se vrtim v somraku,

globoko sidrana v odsev tišine.


Kot da za vedno bom tako plesala,

ovita v snop eterične svetlobe,

mehčala  z rahlo  se belino šala.

 

Za meni drage, izginule duše

sprejemajoča,  varna bom  obala,

srebrne pene  dih, prostranost  vala.

Velja namreč, da naj se besede niti koreni besed ne ponavljajo ...

Glede objave  mislim, da je za ta sonet bolje, da ostane kar v delavnici ..., boš že vedela zakaj. Tudi tu se ne bo izgubil. Svetujem, da pri sonetih vztrajaš,  prepričana sem, da boš kmalu lahkon čisto sama napisala dovolj dobrega za objavo.Lp, lidija 

Zastavica

nada pecavar

Poslano:
11. 02. 2019 ob 14:52

Zdravo!

Če bi vedela, da ni za objavo, potem tega sploh ne bi predlagala. Na misel mi pride- da že sama osnovna pesem ni za objavo ali da si ti preveč posegala oziroma ker nisem sama našla ustreznih rešitev ali...

Hvaležna bi ti bila, če mi poveš.

V vsakem primeru hvala za tvoj trud in lepe pozdrave, Nada


Zastavica

Lidija Brezavšček - kočijaž

urednica

Poslano:
11. 02. 2019 ob 15:10

Ne gre za to, da sama osnovna pesem ne bi bila za objavo. Vsaka pesem je za objavo, če je avtorsko delo in če jo avtor želi objaviti. Ko pa jo daš v delavnico, mora biti vidno tudi tvoje delo pri izboljšavi, da je potem pesem res primerna za novo objavo ... Na vsak način pa uredniki ne moremo dobro vrednotiti pesmi, če smo sami naredili vse popravke. Torej, če se ti vseeno zdi, da moraš popravljeno pesem objaviti, da je nujno, jo pa daj, torej s pripisom o sodelovanju, vendar pesem s preveč uredniškimi intervencjami ne more biti podčrtana, sploh pa ne pesem v formi ...

Upam, da sva se sedaj razumeli, na vsak način pa želim, da pri sonetih vztrajaš, saj boš samo z vztranjem kmalu ponotranjila občutek za ritem in metriko  pri pesmih v formi.


Lp, lidija

Zastavica

Komentiranje je zaprto!