Forum

Ustvarjalni natečaj 2019

Kulturno društvo Štefan RajTurnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava

 

Razpisujejo

 

 

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i  n a t e č a j  2 0 19

 

 

Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

 

 

 

 

Razpisni pogoji natečaja:

 

A   SODELOVANJE  NA USTVARJALNEM  NATEČAJU

     Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH −  mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

 

 

 

 

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST:vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije,  elektronski zapisi,  računalniške animacije, printi …

 

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:

● ime in priimek avtorja

● kategorija

● naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

 

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1)  delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik  soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

 

D    TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2018 do petka, 18. januarja 2019.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke vvsakikategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj  izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v petek, 8. februarja 2019, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
 5. Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z dopisom Razpis 2019 ali jih na sedež občine dostavite osebno.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIJAVNICA NA USTVARJALNI NATEČAJ 2019: (PIŠI ČITLJIVO)

USTVARJALEC (ime in priimek)_____________________________________

NASLOV:____________________________________________________

_____________________________________________________________

E-naslov:_______________________Telefon:________________________

Leto rojstva:____________      prinaša svoje delo in ga prijavlja v kategoriji  (lahko obkrožite pod točko A ali pripišete naslov/-e  del/-a ter kategorijo)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPIS AVTORJA/MENTORJA:_________________________________

 

V petek, 8 februarja2019, bom prisoten – ne bom prisoten (podčrtaj) na prireditvi in razglasitvi nagrajencev v Turnišču.

 

Komentiranje je zaprto!